Regulamin

REGULAMIN

SERWISU INTERNETOWEGO PROGRAMDIETY.PL

 

(wersja obowiązująca od dnia 31.03.2021)

 

SPIS TREŚCI:

     I. Definicje

     II. Postanowienia wstępne

     III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

     IV. Usługi oferowane w Serwisie i warunki zawarcia umowy

          A. Usługi nieodpłatne

          B. Usługi odpłatne

     V. Rozwiązanie umowy i zablokowanie / usunięcie konta w Serwisie

     VI. Dane osobowe i „cookies”

     VII. Prawa autorskie

     VIII. Oświadczenia i zastrzeżenia

     IX. Kontakt, reklamacje, zmiany Regulaminu

     X. Postanowienia końcowe

     XI. Załączniki

 

Natalin, dnia 31.03.2021

 

      I. DEFINICJE

 Zwroty użyte w niniejszym regulaminie są rozumiane następująco:

Administrator Mariusz Marcin Ponichtera prowadzący działalność pod firmą "PPHU GARDENIA Mariusz Marcin Ponichtera, adres: Natalin ul. Szkolna 6, 07-200 Wyszków
Serwis strona internetowa Administratora, znajdująca się pod adresem URL: www.programdiety.pl wraz ze wszystkimi podstronami, administrowana przez Administratora, za pośrednictwem której Administrator świadczy Użytkownikowi usługi zgodnie z Umową
Regulamin niniejszy dokument
Użytkownik każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu lub usług oferowanych w Serwisie, spełniająca wymagania Regulaminu
Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Serwis, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem
Abonament opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług udostępnionych w Serwisie przez wybrany przez Użytkownika okres

 

     II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Administrator.

Z wykorzystaniem Serwisu świadczone są usługi, polegające w szczególności na udostępnieniu planów żywieniowego (komponowaniu planów dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników) i innych odpłatnych lub bezpłatnych usług udostępnianych w Serwisie, na rzecz zainteresowanych Użytkowników, spełniających wymagania określone w Regulaminie, w oparciu o zamierzone cele danego Użytkownika oraz informacje przekazane przez Użytkownika Administratorowi.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym z usług udostępnianych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na koszt oraz ryzyko Użytkownika.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji i przestrzegania jego postanowień.
 4. Do zawarcia Umowy, której Regulamin stanowi integralną część, dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu.

 

     III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna z tym, że z płatnych usług może korzystać osoba pełnoletnia, a także osoba, która ukończyła 16 lat i nie została ubezwłasnowolniona, a rodzice lub inny przedstawiciel ustawowy wyrazili pisemną zgodę w imieniu takiej osoby, na korzystanie z płatnych usług świadczonych w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem punktu VIII ust. 3 lit. f) Regulaminu.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia m.in. następujących minimalnych warunków technicznych:

 1. aktywnego połączenia (dostępu) do sieci Internet,
 2. zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie na ekranie urządzenia elektronicznego plików i dokumentów hipertekstowych (HTML) z włączoną opcją obsługi JavaScript oraz plików Cookies,
 3. urządzenia elektronicznego, o którym mowa w lit. b),
 4. aktywnego konta poczty elektronicznej,
 5. oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików PDF.

4. Koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy (sprzętu, urządzeń) przy użyciu których Użytkownik korzysta z usług Serwisu, nie leżą po stronie Administratora.

5. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu, zarówno w całości jak i w części, w szczególności we wszystkich przeglądarkach internetowych.

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem. Administrator informuje, iż z powodu świadczenia usług w Serwisie za pośrednictwem sieci Internet i wobec jej publicznego charakteru, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem wynikającym z ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie przez osoby nieuprawnione, w przypadku gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności nazwy Użytkownika (login) lub hasła dostępu lub udostępni te informacje osobom trzecim.

7. Użytkownik nie jest uprawniony do:

 1. jakiejkolwiek ingerencji w treści publikowane w Serwisie, w szczególności poprzez ich modyfikacje,
 2. wykorzystywania jakichkolwiek treści (m.in. tekst, grafika, zdjęcia), w szczególności objętych prawami autorskimi, publikowanych w Serwisie a także materiałów i ich części dostarczonych w ramach realizacji usług w Serwisie, w tym ich powielania czy kopiowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora,
 3. wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie do innych potrzeb niż dozwolony użytek osobisty,
 4. posługiwania się treściami, danymi bądź materiałami o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszającymi prawa osób trzecich bądź Administratora a także definiowania niepowtarzalnej nazwy Użytkownika, w ten sposób, że będzie ona stanowiła w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne,
 5. powstrzymywanie się od wykorzystywania Serwisu do przesyłania Administratorowi reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,
 6. niepodejmowanie działań, które mogą utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Serwisu (bądź udostępnionych w Serwisie materiałów, treści) oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika tych treści osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub zawartą umową, o której mowa w punkcie IV poniżej Administrator ma prawo:

 1. czasowo wstrzymać dostęp do Serwisu wraz z przesłaniem drogą elektroniczną informacji o niewłaściwym korzystaniu,
 2. zablokować dostęp do Serwisu wraz z przesłaniem drogą elektroniczną informacji o niewłaściwym korzystaniu;
 3. jednostronnie rozwiązać umowę z Użytkownikiem z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu Użytkownikowi należności za niewykorzystany okres abonamentowy.

 

IV. USŁUGI OFEROWANE W SERWISIE I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Usługi przewidziane w Serwisie świadczone są w języku polskim oraz drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

2. Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na bezpłatne oraz odpłatne.

3. Korzystanie z części usług nieodpłatnych w Serwisie może wymagać posiadania aktywnego konta Użytkownika w Serwisie. Natomiast niektóre z usług Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 1. posiadają konto w Serwisie i zalogowali się do swojego konta;
 2. opłacili poszczególne usługi Serwisu, jeżeli dostęp do tych usług jest od tego uzależniony,
 3. przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu stanowiących plan żywieniowy ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z usług Serwisu;
 4. przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu stanowiących plany żywieniowe ukończyli 16 lat i nie zostali ubezwłasnowolnieni, a rodzice lub inny przedstawiciel ustawowy wyrazili pisemną zgodę w imieniu takiej osoby, na korzystanie z płatnych usług świadczonych w Serwisie.

4. Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności ustalił niepowtarzalną nazwę Użytkownika (login) oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa na potrzeby spraw związanych z korzystaniem z usług Serwisu. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

5. Użytkownik w celu rejestracji w Serwisie, powinien:

 1. uzupełnić dane rejestracyjne (adres mailowy, hasło),
 2. zaakceptować Regulamin,
 3. oświadczyć, że wyraża zgodę na świadczenie przez Administratora usług polegających na dostarczeniu Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co będzie jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy,
 4. oświadczyć, że został poinformowany i akceptuje, iż umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, a Użytkownik może ją wypowiedzieć za 14 dniowym wypowiedzeniem poprzez oświadczenie złożone Administratorowi za pośrednictwem pisma nadanego na adres siedziby Administratora wskazany w Regulaminie lub za pomocą wiadomości e-mail nadanej na adres poczty elektronicznej Administratora, wskazany w Regulaminie,
 5. oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 6. Uzupełnić ankietę podając, imię/nick płeć, wzrost, wagę, datę urodzenia, kod pocztowy, kraj, aktywność fizyczną.

 

A. Usługi nieodpłatne

1. Usługami Serwisu świadczonymi bezpłatnie są wszystkie usługi świadczone w Serwisie, które nie stanowią usług świadczonych odpłatnie.

2. Dostęp do bezpłatnej części Serwisu możliwy jest po rejestracji w Serwisie (założeniu konta w Serwisie przez Użytkownika). W celu dostępu do nieodpłatnych usług Serwisu tj. in. wybranych planów żywieniowych (planów dietetycznych) oraz wybranych przepisów - Użytkownik powinien założyć konto w Serwisie (dokonać rejestracji), podać dane rejestracyjne (adres mailowy, hasło) oraz zaakceptować Regulamin.

3. W celu dokończenia konfiguracji konta i wyboru danego planu żywieniowego (diety, jadłospisu) Użytkownik powinien podać następujące dane dodatkowe: imię/nick płeć, wzrost, wagę, datę urodzenia, kod pocztowy, kraj, aktywność fizyczną.

 

B. Usługi odpłatne

1. Użytkownik korzystający z odpłatnych usług Serwisu ma także dostęp do wszystkich usług Serwisu świadczonych nieodpłatnie.

2. Usługi odpłatne świadczone są w Serwisie po zarejestrowaniu się oraz wykupieniu abonamentu. Dostęp do odpłatnej części Serwisu możliwy jest przez czas trwania abonamentu.

3. Usługi odpłatne umożliwiają Użytkownikowi:

 1. dodawanie kont innych Użytkowników, z możliwością podglądania i edytowania ich planów żywieniowych,
 2. łączenie listy zakupowej kilku Użytkowników,
 3. przesyłanie listy zakupowej SMS-em, e-mailem,
 4. wpisywanie produktów w „Spiżarni”,
 5. informowanie o miejscu przechowywania produktów w „Spiżarni”,
 6. wpisywanie terminu przydatności produktów w „Spiżarni”,
 7. informowanie o kończącym się terminie przydatności produktu w „Spiżarni”,
 8. możliwość wpisywania produktów nie spożywczych w spiżarni,
 9. wyszukiwanie posiłków na podstawie posiadanych produktów w spiżarni,
 10. odejmowanie produktów znajdujących się w spiżarni z listy zakupowej,
 11. korzystanie z bazy „Przepisów okazjonalnych”,
 12. korzystanie z bazy przepisów „Przetwory”,
 13. wpisywania notatek w „Kalendarzu”.

 

Użytkownik w celu skorzystania z odpłatnej części Serwisu, powinien:

 1. posiadać aktywne konto Użytkownika w Serwisie,
 2. dokonać wyboru danego pakietu (abonamentu), w tym czasu ważności usługi oraz posiadać ważny w danym momencie abonament na daną usługę w Serwisie,
 3. uzupełnić dane karty płatniczej lub wybrać dostępny sposób płatności,
 4. zaakceptować Regulamin,
 5. przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu stanowiących plany żywieniowe ukończyć 16 lat i nie został ubezwłasnowolniony, a rodzice lub inny przedstawiciel ustawowy wyrazili pisemną zgodę w imieniu takiej osoby, na korzystanie z odpłatnych usług świadczonych w Serwisie,
 6. oświadczyć, że wyraża zgodę na świadczenie przez Administratora usług polegających na dostarczeniu Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co będzie jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy,
 7. oświadczyć, że został poinformowany i akceptuje, iż umowa zawarta jest na czas oznaczony (czas trwania wybranego abonamentu), po upływie którego umowa wygasa,
 8. oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora,

.

4. Umowa o świadczenie wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Serwisu na daną usługę, zgodnie z ust. 2 powyżej, poprzez wypełnienie formularza wybranej usługi, zaakceptowanie Regulaminu, złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej oraz kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z ust. 5 powyżej, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie, na wskazany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej wraz z Regulaminem, który stanowi integralną część umowy oraz informacją o udzielonych przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 4 powyżej.

6. W toku realizacji usługi odpłatnej i nieodpłatnej oraz w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik określa planowane cele i zamierzenia oraz przekazuje Administratorowi informacje i dane (np. waga, wzrost, uczulenia na alergeny itp.) niezbędne z punktu widzenia realizacji usługi, za pomocą przesłanego Użytkownikowi kwestionariusza osobowego. Użytkownik obowiązany jest podać Administratorowi rzetelne i prawdziwe informacje i dane wymagane w celu zawarcia i realizacji usług, a także informować o wszelkich zmianach w zakresie tych danych.

7. Ceny za usługi odpłatne oferowane w Serwisie wyrażone zostały w PLN (polskich złotych) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Aktualny cennik poszczególnych usług znajduje się pod adresem https://programdiety.pl/premium Wpłaty tytułem ceny za usługi odpłatne dokonywane są za pośrednictwem systemu Przelewy 24 (KLIKNIJ)

8. Umowa na odpłatną usługę zacznie być realizowana przez Administratora w terminie do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zaksięgowania pierwszej wpłaty, pobranej tytułem abonamentu zgodnie z ust. 4 pkt i) powyżej, pod warunkiem przekazania przez Użytkownika informacji i danych, o których mowa w ust. 7 powyżej. Termin określony zgodnie ze zdaniem poprzedzającym jest równocześnie terminem rozpoczęcia świadczenia odpłatnej usługi i rozpoczęciem trwania okresu ważności tej usługi. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Administratora, termin rozpoczęcia świadczenia usług może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Administrator obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Użytkownika oraz wskazać nowy termin realizacji. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika – Użytkownik może odstąpić od Umowy. 

9. Materiały objęte daną usługą zostają dostarczone Użytkownikowi w terminie, o którym mowa w ust. 9 - drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie ich na indywidualnym koncie założonym przez Użytkownika w Serwisie podczas rejestracji.

10. Warunkiem zawarcia umowy na usługi odpłatne jest uiszczenie przez Użytkownika opłaty za daną usługę (wybrany abonament) stosownie do zapisów Regulaminu.

 

V. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZABLOKOWANIE / USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE

1. Umowa zawarta jest:

 1. w zakresie usług bezpłatnych: na czas nieoznaczony, a Użytkownik może ją wypowiedzieć za 14-dniowym wypowiedzeniem, poprzez oświadczenie złożone Administratorowi za pośrednictwem pisma nadanego na adres siedziby Administratora wskazany w Regulaminie lub za pomocą wiadomości e-mail nadanej na adres poczty elektronicznej Administratora, wskazany w Regulaminie,
 2. w zakresie usług odpłatnych: na czas oznaczony (czas trwania wybranego przez Użytkownika abonamentu), zgodnie z aktualną ofertą Administratora dostępną na stronie serwisu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Użytkownik dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz Użytkownik zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia realizowane jest poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego na adres e-mail: biuro@programdiety.pl o zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnymi opłatami. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest do pobrania TU z tym, że posłużenie się wzorcem nie jest obowiązkowe.

3. Z uwagi na specyfikę usług oferowanych w Serwisie (dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczone na nośniku materialnym), Użytkownikom, o których mowa w ust. 2 powyżej nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie usług odpłatnych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą takiego Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Zrealizowane usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika, który zakupił daną usługę i nie mogą być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim, w jakiejkolwiek części oraz nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika dla innych celów niż określony w niniejszym ustępie. W zakresie materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji umowy (wybranej usługi), Administrator udziela temu Użytkownikowi licencji niewyłącznej na te materiały – na czas trwania okresu ważności wykupionej usługi – na użytek osobisty Użytkownika bezpośrednio związany z korzystaniem z usługi przez Użytkownika i w tych granicach Użytkownik upoważniony jest do wyświetlania, odtwarzania, drukowania nie więcej niż w 1 egzemplarzu i zapisywania materiałów w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania z usługi, w tym na innych nośnikach pamięci.

5. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania i świadczenia usług (płatnych i nieodpłatnych) z tym, że wykupione do tego czasu usługi zbędą realizowane do końca trwania okresu ich ważności, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. Administrator jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania udostępniania i świadczenia usług płatnych na rzecz Użytkownika w trakcie trwania abonamentu, w przypadku niemożności obciążenia karty płatniczej Użytkownika kwotą wykupionego przez Użytkownika abonamentu w celu realizacji wybranej przez Użytkownika usługi, w szczególności na skutek niepoinformowania Administratora przez Użytkownika o zmianach dotyczących numeru karty, daty jej ważności lub jakichkolwiek innych zmianach utrudniających realizację płatności kartą.

7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto użytkownika w Serwisie.

8. Administrator ma prawo:

 1. zablokować konto Użytkownika w Serwisie, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu;
 2. usunąć konto Użytkownika w Serwisie, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin lub narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie.

9. Użytkownik akceptuje fakt, iż:

 1. zablokowanie przez Administratora konta Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub wszystkich usług Serwisu, co Użytkownik akceptuje, przy czym powyższe nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności wykupionego przez Użytkownika abonamentu, jednakże Użytkownik w przypadku utraty dostępu do płatnych i opłaconych usług będzie mógł uzyskać zwrot części opłaconej usługi w wysokości proporcjonalnej do czasu blokady; odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika nastąpi po upływie czasu dowolnie określonego przez Administratora, mając na uwadze wagę naruszenia Regulaminu;
 2. usunięcie konto w Serwisie powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika i stanowi rozwiązanie (wypowiedzenie) Umowy ze skutkiem natychmiastowym a w przypadku usunięcia przez Użytkownika jego konta zgodnie z Regulaminem, stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy z przyczyn dotyczących Użytkownika.

 

VI. DANE OSOBOWE I „COOKIES”

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, wprowadzonych do Serwisu, jest Administrator.

2. Dane osobowe Użytkownika, takie jak: nazwa Użytkownika w Serwisie, adres e-mail, dane wymiarowe Użytkownika (po ich indywidualnym wprowadzeniu w profilu danego Użytkownika), są przetwarzane w celu świadczenia usług oraz dostarczania treści cyfrowych poprzez stronę www.programdiety.pl, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Nabywcy stanowi art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych).

4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych.

5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (dane osobowe Użytkownika mogą zostać usunięte w każdej chwili, po przesłaniu przez Użytkownika zgłoszenia woli ich usunięcia, na adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@programdiety.pl  - w odpowiedzi Użytkownik otrzyma formularz do usunięcia danych osobowych bezpośrednio na adres zwrotny, po wypełnieniu i podpisaniu formularza Użytkownik odeśle na e-mail: inspektor.ochrony.danych@programdiety.pl po czym dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy danych serwisu), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług oraz dostarczania Użytkownikowi treści cyfrowych poprzez stronę www.programdiety.pl.

7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Użytkownik, który korzysta z Serwisu oraz usługi w Serwisie wraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą poczty elektronicznej, związanych z realizacją usługi oraz korzystaniem z Serwisu.

9. Przesyłanie przez Administrator informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika w tym zakresie.

10. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu – za pośrednictwem przeglądarki internetowej - zapisywane są na komputerze Użytkownika, krótkie informacje tekstowe tzw. „cookies”. Szczegółowe zasady polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych i używania plików „cookies” znajdują się pod adresem https://www.programdiety.pl/polityka-cookies

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, Serwis oraz poszczególne elementy zawartości Serwisu, a także wszelkie materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie, bez względu na ich rodzaj, w szczególności tekst, zdjęcia oraz grafika (loga), znaki towarowe czy handlowe w zakresie w jakim stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) stanowią własność Administratora bądź osób z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy i objęte są ochroną przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Wszelkie prawa do Serwisu, jego poszczególnych części oraz materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie, zastrzeżone są dla Administratora, chyba że zaznaczono odmiennie.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz z materiałów umieszczonych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości oraz materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie - bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione, w szczególności zakaz ten odnosi się do kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu, poszczególnych elementów jego zawartości oraz materiałów udostępnionych w toku realizacji usług.

5. Korzystając z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

 

VIII. OŚWIADCZENIA I ZASTRZEŻENIA

1. Treści i informacje zawarte w Serwisie mają charakter i służą wyłącznie celom informacyjnym.

2. Użytkownik przed skorzystaniem z usług, oferowanych w Serwisie, obowiązany jest do konsultacji z właściwym lekarzem i potwierdzenia, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do stosowania danej diety, a także obowiązany jest do bieżącej kontroli i konsultacji z lekarzem w tym zakresie w trakcie realizowania usług i korzystania z Serwisu (stosowania diety).

3. Użytkownik oświadcza, że akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że:

 1. za podanie przez Użytkownika niekompletnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, poświadczenie przez niego nieprawdy, w szczególności podanie danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, lub braku zmiany nieaktualnych danych, a także nieprzekazanie informacji i danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonania Umowy - wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
 2. stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, że przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach Serwisu diety (planu żywieniowego), przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
 3. za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym za szkody z tego wynikłe wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
 4. Administrator dołoży staranności, by Serwis funkcjonował poprawnie, jednak zastrzega możliwość i nie odpowiada za przerwy lub problemy w funkcjonowaniu Serwisu oraz usług, w tym za skutki ewentualnych nieprawidłowości mogących wystąpić w działaniu Serwisu, a także za ewentualne pomyłki, błędy czy niedokładności jakie mogą pojawić się w treści publikowanej w Serwisie, a także w zakresie aktualności, dokładności czy kompletności treści znajdującej się w Serwisie, jak też za ich przydatność i skuteczność dla Użytkownika;
 5. Administrator może czasowo lub stale zmienić parametry poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, w tym także zaprzestać świadczenia usług, w szczególności usług bezpłatnych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałe na skutek okoliczności, którym nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą a także za niepoprawne działanie Serwisu;
 • utrudnienia lub brak dostępu do usług świadczonych w Serwisie w przypadku prowadzenia prac, w tym konserwacji systemów teleinformatycznych;
 • szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Serwisu i zamieszczonych na nim treści w sposób sprzeczny z Regulaminem;
 • awarie sprzętu (urządzeń), systemu lub oprogramowania będącego skutkiem czynników niezależnych od Administratora.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do:

 1. korzystania z usług (wskazówek dietetycznych) zgodnie z otrzymanymi w toku realizacji usługi materiałami i wskazówkami od Administratora i w sposób rzetelny,
 2. odbycia konsultacji z odpowiednim lekarzem, w celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań i ustalenia zaleceń (rekomendacji) w tym zakresie. Korzystanie z usług (diety) jest możliwe w przypadku braku przeciwwskazań danego Użytkownika do realizacji danej usługi. W trakcie realizacji usługi Użytkownik winien pozostawać w stałej kontroli odpowiedniego lekarza i zawiadamiać go o wszelkich niepokojących objawach. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zaniechania Użytkownika w tym zakresie bądź przekazanie nieprawdziwych informacji. Realizacja przez Użytkownika usług odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

5. Administrator informuje a Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że:

 1. oferowane w Serwisie usługi nie stanowią usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)
 2. za pośrednictwem Serwisu nie są świadczone usługi zdrowotne i im podobne, a w Serwisie udostępniane są jedynie narzędzia ułatwiające bądź mogące ułatwić osiągnięcie zamierzonych celów przez przeciętnego odbiorcę w zakresie diety;
 3. Administrator nie dysponuje wszystkimi danymi odnośnie Użytkownika i nie ma możliwości weryfikacji tych danych, ani też pełnego rozpoznania stanu zdrowia Użytkownika;
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że stosowanie diety może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, w szczególności z uwagi na osobiste właściwości Użytkownika i niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.

 

IX. KONTAKT, REKLAMACJE, ZMIANY REGULAMINU

1. Kontakt z obsługą Administratora jest możliwy za pośrednictwem e-mail: biuro@programdiety.pl

2. Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2021r.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonywania w każdym czasie zmian treści Regulaminu,
 2. czasowego częściowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji, w szczególności w celu aktualizacji, dokonania prac technicznych czy zmiany funkcjonalności Serwisu,
 3. jednostronnego decydowania o formule i treści Serwisu oraz merytorycznej zmiany treści Serwisu czy układu i wyglądu Serwisu,
 4. zamieszczania w Serwisie i wykorzystywania Serwisu na potrzeby działalności komercyjnej, reklamowej i marketingowej zarówno prowadzonej przez Administratora jak i podmioty trzecie,
 5. trwałego zaprzestania udostępniania Serwisu lub wyłączenia Serwisu, bez podania przyczyny.

4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu czy usług należy zgłaszać:

 1. na adres e-mail: reklamacje@programdiety.pl
 2. poprzez formularz dostępny w Serwisie;

które będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ustawowym.

5. Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Wszelkie pytania i uwagi odnoszące się do funkcjonowania Serwisu bądź usług można zgłaszać Administratorowi na adres biuro@programdiety.pl

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. Zmiany Regulaminu wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

8. Administrator dodatkowo informuje Użytkownika o dokonaniu zmian Regulaminu poprzez informację widniejącą po zalogowaniu się do konta Użytkownika w Serwisie bądź poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

9. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie.

10. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) pod adresem uokik.gov.pl

11. Administrator wskazuje, iż przy Prezesie UOKIK został utworzony punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Z punktem, o którym mowa w zdaniu poprzednim można się skontaktować:

 1. za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub
 2. telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 55 60 332lub (22) 55 60 333 https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

12. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest np.:

 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Administratorem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
 3. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Regulamin w formacie PDF jest do pobrania tutaj „Pobierz Regulamin”. Na życzenie Użytkownika Regulamin może zostać przesłany w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odnoszące się do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Kodeks cywilny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Partnerzy BR